Lớp học Hành vi tổ chức(420300127602),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Marketing 13B (DHMK13B) trên hệ thống phần mềm đào tạo

600 từ vựng cần thiết cho bài thi TOEIC

Lớp học Kỹ năng làm việc nhóm(420300319204),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 15A - 7580205 (DHXDGT15A) trên hệ thống phần mềm đào tạo